REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZKOŁY SZACHOWEJ SZACHMISTRZ

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.szachmistrz.pl prowadzony jest przez:

Szkołę szachową SzachMistrz

ul. Prymasa Wyszyńskiego 26/38

62-800 Kalisz

NIP 618-198-15-70

REGON 301247242

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.szachmistrz.pl. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć Towar, może złożyć zamówienie w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.szachmistrz.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres maciej@szachmistrz.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– zamawiany Towar,

– ilość zamawianego Towaru,

– imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,

– sposób dostawy,

– forma płatności,

– adres dostawy,

– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar inny niż Plik, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość;

2) wybiera sposób dostawy;

3) wybiera formę płatności;

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU SZACHMISTRZ.PL;

6) wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;

7) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.

§ 2. Ceny towarów

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich;

– nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

6. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym i księgarniach stacjonarnych w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej, w szczególności czy dotyczy sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki lub do momentu pobrania Pliku z Wirtualnej Półki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez maciej@szachmistrz.pl. Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 4. Formy płatności

1.Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej, kurierowi lub pracownikowi księgarni, w której nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,

2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 3 (trsy) dni od dnia złożenia zamówienia; po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

3. Klient może podczas składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie internetowej Sklepu. Koszyk zastosuje kod rabatowy korzystniejszy dla Klienta.

4. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 7(siedmiu) dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka Towarów innych niż o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

3. Towary objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera lub za pośrednictwem zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.

4. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i – w przypadku Towarów innych niż Plik, wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

1) w przypadku sprzedaży Towarów:

a) w Polsce:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + czas dostępności towaru;

– za pośrednictwem kuriera: 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;

– odbiór osobisty w księgarni: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;

b) w krajach Unii Europejskiej:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych + czas dostępności towaru;

c) w krajach poza Unią Europejską:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas dostępności towaru;

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem: http://www.swiatksiazki.pl/pomoc/koszty-wysylki/ oraz w zakładce Koszty wysyłki (znajdującej się w stopce strony).

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej@szachmistrz.pl lub telefonicznie pod numerem 793 733 396. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji na wskazany adres.

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy

o przesłanie towaru na następujący adres:

Szkoła szachowa SzachMistrz

ul.Prymasa Wyszyńskiego 26/38

z dopiskiem: „reklamacja”

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: maciej@szachmistrz.pl lub telefonicznie pod numerem 793733396. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy przez konsumenta następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:

a) odebrania Towaru przez konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią,

b) odebrania ostatniego Towaru innego niż Pliki, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany niżej adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: maciej@szchmistrz.pl

Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:

Szkoła szachowa SzachMistrz

u.Prymasa Wyszyńskiego 26/38

62-800 Kalisz

z dopiskiem: „zwrot”

4. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Szkołą szachowa SzachMistrz w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Prymasa Wyszyńskiego 26/38, nr tel. 793733396, e-mail maciej@szachmistrz.pl

2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów , oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu (np.kurierowi)

5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.

6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

8. Klient ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: maciej@szachmistrz.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych u Administratora, nr tel. 793733396, e-mail maciej@szachmistrz.pl z dopiskiem „ochrona danych”

10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

– Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie

z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Chcemy zawsze przejrzyście dla Państwa wyjaśniać w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i nasz program dostosowawczy do RODO, a jednocześnie podkreślamy, że To Państwo macie pełną kontrolę w celu zarządzania swoją prywatnością. Jesteśmy również świadomi, że nasi Klienci i Partnerzy, a również Pracownicy mają znaczące obowiązki wynikające z tych nowych przepisów, dlatego przeprowadzamy regularne audyty, zapewniamy standardowe zabezpieczenia kontraktowe oraz dzielimy się narzędziami i informacjami, aby pomóc im w ich przestrzeganiu.

Jako, że naszym celem jest zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych w najbliższym czasie udostępnimy zaktualizowane zobowiązania umowne, które spełniają wymagania RODO dla naszych Klientów i Partnerów, ale również i Pracowników. Możemy zapewnić, że nadal będziemy udoskonalać nasze zabezpieczenia i praktyki ochrony prywatności, aby spełnić wymagania RODO.

1. Cel przetwarzania.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że będziemy dokonywać profilowania Państwa danych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa oczekiwań i potrzeb jak również preferencji i zachowań, aby trafić do Państwa z optymalną ofertą handlową. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)

Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak:

– wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych,

– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,

W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:

– przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia rachunków (art. 6 ust.1c RODO),

– przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),

– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia.

Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy.

2. Jakie prawa Państwu przysługują?

a) Prawo do sprostowania – Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

b) Prawo do usunięcia danych – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

d) Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

e) Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:

Szkoła szachowa SzachMistrz

ul. Prymasa Wyszyńskiego 26/38

62-800 Kalisz

Inspektor Ochrony Danych

adres e-mail: maciej@szachmistrz.pl

tel: 793733396

ZGODA i SKARGA:

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.