SzachMistrz vs BOTy na ches.scom, Nemo, Anna Cramling, Pokimane